ข่าว
เข้าพบประธานบอร์ด ๓ ธ.ค. ๕๕
Date 3 December 2012

สรท. เข้าพบประธานบอร์ด (๓ ธ.ค. ๕๕)
นำโดย นางวันทนา บ่อโพธิ์ ประธาน สรท. และกรรมการ ขอเข้าพบนายอุดม พัวสกุล แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ได้ยื่นหนังสือ เรื่องวาระเร่งด่วน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของพนักงงานชั้นผู้น้อย ดังนี้

๑. ขอให้ บมจ. ทีโอที เลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานชั้นผู้น้อยประจำปี ๒๕๕๕ เป็นกรณีพิเศษ
- การเลื่อนระดับพนักงานตามข้อเสนอของสหภาพฯแรงงาน ครั้งนี้ เป็นการเลื่อนนอกเหนือจาก การเลื่อนระดับตำแหน่งประจำปี ของ ทีโอที
- การเลื่อนระดับพนักงานเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ระดับ ๑ ถึง ระดับ ๗ ที่ครองเกิน ๘ ปีขึ้นไป

๒. ขอให้ บมจ. ทีโอที จัดค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

๓ ขอให้ บมจ. ทีโอที จ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๕๕ งวดแรก ๑ เท่าของเงินเดือน พร้อมเงินเดือนธันวาคม

- งวดแรก จ่ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม และ
- งวด ๒ จ่ายหลังจากที่ทราบคะแนนประเมินผลโดย TRIS ซึ่งเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป

และนอกจากนี้ ได้ทำหนังสือเรียน ประธานคณะกิจการสัมพันธ์ อีกด้วย

>>> โปรดคลิ๊กอ่านรายละเอียด การครองตำแหน่ง.... โบนัส..!!!

>>> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง<<<


 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
๘๙/๒ หมู่ ๓ แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๕ ๗๓๑๐ - ๒ โทรสาร : ๐ ๒๕๗๕ ๗๓๐๙     
www.totwu.info

 TOTPUBLIC COMPANY LIMITED WORKERS UNION : TOTWU
 89/2 Moo 3,Chang watthana Rd.,  Laksi,Bangkok  Tel 0 2575 7310 - 2   Fax 0 2575 7309