ข่าว
สถานภาพ สรท. ชุดปัจจุบัน:: การเลื่อนระดับตำแหน่งระดับ ๑ ถึง ๗
Date 4 January 2013

ข่าวเด่น เล่าสู่กันฟัง ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม๓ มกราคม ๕๖

>>> เรื่อง สถานภาพของคณะกรรมการ สรท. ชุดปัจจุบัน สืบเนื่องจากปรากฏเป็นข่าวว่า ศาลแรงงานกลาง ได้พิพากษา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ให้ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพิกถอนทะเบียนกรรมการ สรท. นั้น สรท. ขอเรียนชี้แจงว่า คดีดังกล่าว คุณพลอยนภัส เป็นโจทย์ ได้ฟ้อง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะนายทะเบียนสหภาพแรงงาน เป็นจำเลย ให้เพิกถอนทะเบียน กรรมการ สรท. ที่ได้จดทะเบียนเมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕การฟ้องร้องดังกล่าวยังอยู่ในขบวนการของศาลแรงงานกลาง ที่จำเลยมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ คำพิพากษาดังกล่าว ต่อไป ดังนั้นสรท. ขอเรียนว่า คณะกรรมการ สรท. ยังคงมีสิทธิและหน้าที่ ในการดำเนินงานตามข้อบังคับ สรท. และ พ.ร.บ.แรงงานงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ จนกว่าจะสิ้นสุดขบวนการทางศาลแรงงานกลาง ซึ่ง คณะกรรมการ สรท.ชุดปัจจุบัน ยินดีน้อมรับคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง และคำชี้ขาดของ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแร'งาน ในฐานะนายทะเบียนสหภาพแรงงาน

>>>ภารกิจของ คณะกรรมการ สรท. ที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน และแสวงหาสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก ที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ คือ การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ได้มี มติเห็นชอบ ให้การเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานชั้นผู้น้อย ประจำปี ๒๕๕๕เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

 
>>>ให้เลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานระดับ ๑ - ๗ ที่ครองตำแหน่งมาเกิน ๘ ปีขึ้นไป แต่เงินเดือนเต็มเพดานมีจำนวน ที่จะเกษียณในปี ๒๕๕๖ นี้จำนวน ๑๗๖ คน

>>>ให้เลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานระดับ ๑ - ๗ ที่ครองตำแหน่งมาเกิน ๘ ปีขึ้นไปที่เงินเดือนยังไม่เต็มเพดานมี จำนวน ๗.๒๘๔ คน โดยมีเงื่อนไข ต้องมีผลการปฏิบัติงาน (PM) ๓ ปีย้อนหลัง อย่างน้อยระดับ “ดี” ขึ้นไปคาดว่าะได้เลื่อนประมาณ ๓,๐๐๐ กว่า คน *ให้นำเข้าการประชุมคณะกรรมการ บอร์ด ทีโอที และให้มีผล ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อันเป็นใน วันครบรอบ ๕๙ ปีขององค์กร

>>>นอกจากนั้นปัญหาภายในองค์กร ยังมีอีกมาก ที่ สรท. ได้กำลังติดตามการทำงาน เช่น โครงการ ๓ จี เฟสแรก ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องเร่งติดตั้งสถานีฐานที่เหลือ ๑,๐๐๐ กว่าสถานีให้ครบ ๕,๓๒๐ สถานีฐานโดยเร็ว  รวมทั้งการติดตามการสอบ ผู้จัดการฝ่าย ๒๗ ฝ่ายที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ยังมิได้มีการประกาศ

สรท. ขอเรียนว่า ขณะนี้ปัญหาภายใน ทีโอที ต้องการความร่วมมือ เราไม่มีเวลาที่จะมาทะเลาะกันไม่มีเวลามาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในการมาบริหารงานสหภาพแรงงานฯ สรท. ถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันหน้าเข้าหากัน ร่วมมือร่วมแรงกัน ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ไม่ใช่เวลาที่จะมาสร้างความแตกแยกภายในองค์กรคณะกรรมการ สรท. ชุดปัจจุบัน พร้อมรับคำตัดสินจาก กระทรวงแรงงาน และพร้อมเลือกตั้งใหม่ เมื่อขบวนการศาลแรงงานกลาง ถึงที่สุด   (นางวันทนา บ่อโพธิ์)ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)


 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
๘๙/๒ หมู่ ๓ แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๕ ๗๓๑๐ - ๒ โทรสาร : ๐ ๒๕๗๕ ๗๓๐๙     
www.totwu.info

 TOTPUBLIC COMPANY LIMITED WORKERS UNION : TOTWU
 89/2 Moo 3,Chang watthana Rd.,  Laksi,Bangkok  Tel 0 2575 7310 - 2   Fax 0 2575 7309